Regulamin strony

REGULAMIN sprzedaży usług turystycznych

na www.aleman.pl

I DEFINICJE użyte w regulaminie
1. Aleman Travel – polskie biuro podróży - autoryzowany agent turystyczny zajmujący się sprzedażą agencyjną usług turystycznych poprzez stronę internetową www.aleman.pl, pośredniczący w zawieraniu umów na rzecz organizatorów turystyki. Zarejestrowany w bazie przedsiębiorców CEIDG - numer NIP 6291065466, REGON 361457317.
2. Organizator - touroperator, biuro podróży organizujące imprezę turystyczną, odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie i realizację usługi turystycznej.
3. Konsultant wakacyjny - pracownik Aleman Travel, zajmujący się obsługą Klienta.
4. Klient - zwany również osobą zgłaszającą - osoba zawierająca umowę o świadczenie usług turystycznych w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy
turystycznej.
5. Impreza turystyczna/usługa turystyczna - usługa będąca przedmiotem umowy z Klientem.
6. Umowa o świadczenie usług turystycznych - dokument zawierający szczegóły imprezy turystycznej oraz dane Klienta. Integralną część umowy o świadczenie
usług turystycznych stanowią warunki uczestnictwa organizatora oraz warunki ubezpieczenia obowiązujące dla danej imprezy turystycznej. Umowa podpisana
przez Klienta i odesłana drogą elektroniczną w wyznaczonym przez konsultanta wakacyjnego terminie, poparta potwierdzeniem dokonania wpłaty kwoty
wskazanej przez konsultanta wakacyjnego, jest prawnie wiążąca dla obu stron. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych jest równoznaczne z
akceptacją warunków uczestnictwa oraz warunków ubezpieczenia organizatora wyjazdu.

II. ZAWARCIE UMOWY o świadczenie usług turystycznych
1. Aleman Travel udostępnia Klientom oferty wybranych organizatorów zawierające podstawowy opis, zdjęcia i ceny imprezy turystycznej.
2. Wysłanie przez Klienta zapytania o ofertę lub zgłoszenia chęci rezerwacji imprezy turystycznej oznacza, że wyraża on zgodę na przesłanie informacji
handlowych przez Aleman Travel za pomocą środków elektronicznych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
3. Aleman Travel udziela odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia w ciągu maks. 24 godz. roboczych.
4. W odpowiedzi na zgłoszenie Klienta chęci rezerwacji imprezy turystycznej, po sprawdzeniu aktualnej dostępności miejsc oraz aktualnie obowiązującej ceny,
konsultant wakacyjny wysyła Klientowi drogą elektroniczną dokumenty:
- elektroniczną umowę o świadczenie usług turystycznych
- szczegółowy opis oferty wraz z ceną imprezy turystycznej
- warunki uczestnictwa organizatora
- warunki ubezpieczenia organizatora
(przy czym warunki ubezpieczenia mogą być zawarte w warunkach uczestnictwa organizatora lub w osobnym załączniku).
5. Klient zobowiązany jest zapoznania się z przesłanymi dokumentami i po ich akceptacji - do odesłania drogą elektroniczną (skan) podpisanego przez siebie
egzemplarza umowy wraz z dowodem wpłaty kwoty (zaliczki lub całości wymaganej na dzień dokonania rezerwacji) w terminie określonym w mailu przez konsultanta wakacyjnego.
6. Warunki płatności:
6.1 Wysokość wymaganej przy rezerwacji wpłaty, uzależniona jest od warunków uczestnictwa organizatora. Zaliczka wynosi zazwyczaj od 25% do 50%, dopłata
winna być uiszczona zwykle do 40-30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Uwaga: w przypadku jeśli rezerwacja dokonywana jest w terminie gdy
obowiązuje już całościowa płatność za imprezę turystyczną, należy dokonać od razu wpłaty pełnej należności.
6.2. W przypadku jeśli przy rezerwacji Klient dokonał jedynie wpłaty zaliczki, to dopłata do pełnej ceny imprezy turystycznej musi być dokonana przez Klienta w
terminie wskazanym w warunkach uczestnictwa organizatora. W przypadku braku terminowej wpłaty Klient ponosi konsekwencje zgodne z warunkami
uczestnictwa organizatora.
7. Z chwilą otrzymania od Klienta drogą elektroniczną podpisanej umowy i potwierdzenia zapłaty, Aleman Travel zatwierdza rezerwację w systemie organizatora, a
Organizator w ciągu 24 godzin potwierdza ostatecznie dokonaną rezerwację. Aleman Travel zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji Klienta w sytuacji, gdy
na skutek systemowych błędów technicznych, braku możliwości wcześniejszej blokady miejsc w systemie (np. w przypadku ofert last minute i ostatnich wolnych
miejsc) lub z innych przyczyn określonych w warunkach uczestnictwa organizatora, rezerwacja nie zostanie ostatecznie potwierdzona. Klient otrzymuje wówczas
zwrot całości wpłaconej przez siebie i zaksięgowanej na koncie organizatora lub agenta kwoty.
8. Ubezpieczenie
8.1. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprez turystycznych nie obowiązuje w przypadku chorób przewlekłych. W takim przypadku Klient lub inny uczestnik imprezy
turystycznej winien doubezpieczyć się w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym od chorób przewlekłych.
8.2. Klient może za dopłatą poszerzyć zakres ubezpieczenia. Wymaga to zapisu w umowie lub aneksu do umowy.
8.3. Klient może dodatkowo, za dopłatą, ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Jest to możliwe w dniu rezerwacji (w zależności od daty
wyjazdu również w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji) i wymaga zapisu w umowie lub aneksu do umowy.  

III. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie związane z rezerwacją i realizacją imprezy turystycznej regulują Warunki Uczestnictwa oraz Warunki Ubezpieczenia Organizatora, którego
ofertę Klient wybrał i zarezerwował za pośrednictwem Aleman Travel.
2. Ewentualne reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy należy składać pod rygorem nieważności według zasad ustalonych przez
organizatora w warunkach uczestnictwa stanowiących integralny załącznik do umowy.
3. Klient odpowiada za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granic.
4. Opublikowane na stronie www.aleman.pl oferty - informacje, opisy i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Korzystanie z serwisu www.aleman.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. 

 

Aleman Travel
www.aleman.pl
   REGULAMIN OGŁOSZEŃ NA PORTALU OLX
- w ogłoszeniu podana jest cena z dnia i godziny dodania oferty
- promocyjna cena jest ograniczona czasowo i obowiązuje do wyczerpania specjalnej puli miejsc lub do określonego terminu
- ogłoszenie ma charakter poglądowy, aby sprawdzić aktualne ceny, promocje i wolne miejsca - prosimy o kontakt z nami.